dilim

Ozzias T. Villaver Jr., Ed. D. | BravoFilipino

Ilan taon nakatingin sa dilim

Kinakausap ang sarili ng mataimtim

Ano ba’ng nababalot sa mahiwagang itim

Minsan pinasok ng maraming magigiting.

 

Ilan taon din pinaglilimlim ang hiwagang dilim

Tahimik palagian nito sa isipa’t mata nilihim

Mga siyentipiko, pilosopo, artista walang sawa

Saliksikin ang mawaring tagong lawak na hiwaga.

 

Tunay ngang nababalot pa’ng kalawakan ng hiwagang dilim

Na minsan lang sa paningin biglang nagpatikim

Nang ang Dakilang tinig sa Liwanag binuksan ang langit

Namangha ang kalikasan, nagpuri ang konstilasyon banggit.

 

Mapalad ang nakakita ng liwanag sa kabila ng dilim

Mapalad din ang pumipilit makapasok sa kanyang lihim

Ngunit paano mauulit ang gandang liwanag na pinamalas

Maulit man siguro ito kung ang Dakilang Maylikha lumutas.