Ozzias T. Villaver Jr., Ed. D. | BravoFilipino

Tinanggap ang nakakaakit na hamon

kahit hindi pa alam ang paroroonan

Tinancha lamang kung anong gagawin

Masabing handa at sapat ang gagamitin.

 

Inilatag ang tuntunin sa kapirasong papel

Maikling inilalahad kung ano ang tutuparin

Sa tatlong buwan ay kailangan agad tapusin

Anuman ang daraanan pagsubok ang dumating.

 

Ang paraan ay hindi binanggit ni mapa ginamit

Pagka’t pinaubaya na sa diskarteng oras at isip

Ang mahalaga’y ang ginuhit sa papel matupad

Kasunduan na kailanga’y makita ito agad-agad.

 

Ang sarili’y panatag dahil ang isip sa kanyang musa

Lakas-loob ang tiwala na mararating nya ang takda

Huwag lang dumating ang hadlang na hindi inaakala

Sa pagsubok kakayanin sa tulong yaong inspirasyon.